SamspillvanskerUtviklingsforstyrrelser og samspillsvansker

Barn med ADHD, autisme eller aspergers syndrom vil ofte oppleve vansker i samspill med andre rundt seg. Samspillsvansker hos ungdom kan også være forårsaket av vanskelige følelser eller negative opplevelser i relasjoner med andre, som for eksempel hos ungdom utsatt for mobbing eller omsorgssvikt. Uavhengig av årsak får dette konsekvenser både for omgivelsene og for barnet selv. Jeg har lang erfaring med arbeid i relasjoner, og har bl.a. som målsetting å bidra til større forståelse av hva det er som skjer i samspillet mellom mennesker. Veiledning tilbys til både barn og ungdom, foreldre og fosterforeldre, i tillegg til at jeg gjerne deltar i møter med barnehage eller skole for å snakke om tilrettelegging i disse arenaene.

Tilsvarende kan par ha vansker med samspillet seg imellom, eller voksne kan ha vansker med å tilpasse seg på arbeidsplassen. Veiledning og tilretteleggingsarbeid kan også være svært nyttig i slike sammenhenger.

OBS! Jeg stiller ikke diagnoser for ADHD, autismespektervansker eller andre utviklingsforstyrrelser. Utredning for slike vansker gjøres i spesialisthelsetjenesten. Jeg kan imidlertid bidra med funksjons- og opplevelsesbasert veiledning i ventetiden eller etter stilt diagnose.