Kurs og foredrag

 

Jeg er psykolog i Trondheim/Trondheimsregionen, som i tillegg til behandling for psykiske vansker tilbyr kurs og foredrag med hensikt å fremme psykisk helse og forsterke psykologisk fungering på flere arenaer. Mine kjerneområder er samfunnspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og idrettspsykologi. Jeg tar imot bestilling på foredrag spesielt tilpasset kundens behov, innenfor kjerneområdene.

Samfunnspsykologi

Innen samfunnspsykologi jobber jeg for å spre kunnskap om hvordan de som jobber med barn og unge kan legge til rette for utvikling og læring, med sterkt fokus på utviklings- og psykisk helsefremmende faktorer som trygghet, selvbilde og følelsesregulering.

Forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager og skoler – Hva kan VI gjøre?

 

 • Relasjonskompetanse hos barn – og hos voksne
 • Tilknytning og tilpasning
 • Emosjonsregulering og psykisk helse
 • Beskyttelsesfaktorer > Risikofaktorer
 • Tilgjengelige ressurser for økt beskyttelse hos barnet og i omgivelsene
 • Et spørsmål om tid, eller om bevissthet? Hvor langt kan vi nå?

Jeg er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra både spesialisthelsetjeneste (BUP), førstelinjetjeneste (BFT, PPT), og fra statlig barnevern (Bufetat). Denne erfaringen har gitt meg innblikk i felles faktorer for skjevutvikling og sykdom i psykisk helsefeltet, som jeg nå er opptatt av å bruke i forebyggende sammenheng. Potensialet i godt forebyggende arbeid er stort med tanke på en målsetting om mer tilpasningsdyktige, mer samarbeidsorienterte og lykkeligere barn, som ikke skal behøve å være innom psykisk helsevern for å oppnå dette.

Barnehager og skoler er svært bevisste på at alle barn skal bli sett og ingen skal være ”usynlige”, og mange har f.eks. igangsatt systematiske tiltak for å bekjempe mobbing. Dette er godt og viktig arbeid for å redusere kjente risikofaktorer i barns psykososiale miljø. I klinisk arbeid har jeg likevel observert at noen risikofaktorer er svært vanskelige å fange opp, og at fokus på systemrettet jobbing i den andre enden – med å bygge opp barns beskyttelsesfaktorer – ofte kan være et savn. I et forebyggingsperspektiv ønsker jeg å bidra til at både voksne og barn blir mer bevisste på sine ressurser, og gjøres i stand til å styrke sine evner til gjensidig tilpasning. Potensialet i at voksne ser muligheter og tar enda bedre initiativ overfor barn i opplæringsarenaene, er at flere barn gis bedre muligheter til god tilpasning og psykisk helse.

Foredraget tilbys til hver enkelt barnehage/skole. Noen av temaene går inn på interne rutiner og ”kulturer” og egner seg derfor ikke for sammenslåing av flere enheter i en slik sammenheng. Foredraget kan avholdes på dag eller ettermiddag, på enheten dersom prosjektor er tilgjengelig. For små enheter (under 10 ansatte), kan foredraget avholdes i mine kontorlokaler.

Pris: kr. 1.250 pr. time, inkl. mva.

Relasjonstraumer – Barnevernets viktigste arbeidsområde?

 

 • Relasjonskompetanse hos barn – og hos voksne
 • Hva er relasjonstraumer?
 • Betydningen for barnets utvikling
 • Arbeid med relasjonstraumatiserte barn og unge
 • Hvordan bevare objektiviteten i møtet med sterke historier?
 • Tiltak – Biologisk familie, nettverkstiltak, fosterhjem eller institusjon?

Jeg er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra både spesialisthelsetjeneste (BUP), førstelinjetjeneste (BFT, PPT), og fra statlig barnevern (Bufetat). Jeg har vært så heldig å få muligheten til å fordype meg i psykologiske mekanismer som virker inn på barns tilpasningsevne i ulike oppvekstvilkår. Dette har gitt meg inngående kjennskap til hjernens fungering og utvikling, og hvordan dette kommer til uttrykk i atferds- og følelsesliv. For de tyngst belastede barna er dette særlig aktuell og viktig kunnskap, da både omgivelsene og barna selv kan få verktøyer til å avdekke, snakke om, og jobbe med belastningene og egne løsningsstrategier.

Foredraget tilbys til hver enkelt barnevernsenhet. Noen av temaene går inn på interne rutiner og ”kulturer” og egner seg derfor ikke for sammenslåing av flere enheter i en slik sammenheng (med mulige unntak for interkommunale samarbeidsenheter). Foredraget kan avholdes på dag eller ettermiddag, på enheten dersom prosjektor er tilgjengelig. For små enheter (under 10 ansatte), kan foredraget avholdes i mine kontorlokaler.

Pris: 1.250 pr. time, inkl. mva.

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Innen arbeids- og organisasjonspsykologi har jeg som utgangspunkt å fremme psykisk helse på arbeidsplassen. Dette betyr ikke alltid først og fremst å jobbe for fravær av psykiske lidelser, men heller for etablering av rutiner og kulturer som skaper gode relasjoner, engasjement og konstruktive løsninger. Gevinsten ligger blant annet i økt andel av ressursbruk på kjerneoppgaver, mindre gjennomtrekk av ansatte og mer produktive, samarbeidsorienterte medarbeidere.

Hjerne for omstilling? Endringsledelse og endringens psykologi
Hvordan legge til rette for gode endrings – og omstillingsprosesser?
 • Endringsprosessen som helhet: Behov – Målsettinger – Forankring – Handlingsplan – Utføring og evaluering
 • Endring i ulike perspektiver – biologisk, kulturelt, personlig, markedsorientert
 • Oppslutning og forankring – hva gjør ansatte motivert for endringen, og hvordan får man omstillingsprosessen gjennomført med størst mulig samarbeidsvilje?
 • Uenighet og motstand – Barrierer eller kilder til utvikling?
 • Strategiske og taktiske målsettinger – Visjon, ambisjon og (u)tydelighet
 • Menneskene i prosessen – Utviklingskultur

Organisasjonspsykologisk kunnskap bygd på et nevrovitenskapelig grunnlag. Lær om de psykologiske mekanismene som påvirker både ledere og arbeidstakere, og unngå unødvendige hindringer i viktige faser av en hvilken som helst endrings- og omstillingsprosess.

Foredrag, bedriftsinternt: kr. 2.000 pr. time, inkl. mva

Kurs for ledere: 6 timer undervisning og workshop, kr. 2.000 pr. pers., inkl. mva. og lunch. Ta kontakt for påmelding, kursdato avtales når 8 deltakere er påmeldt.

Organisasjonspsykologisk konsultasjonspakke rundt aktuell omstillingsprosess: Ta kontakt for drøftingsmøte.

 

Teamarbeid og samarbeid internt i bedriften – Fra irritasjon til inspirasjon

 

 • Diversity (forskjellighet) – Typeinndeling
 • Tillitsøvelser
 • Emosjoner (følelser) og hjernens fungering i samarbeidsrelasjoner
 • Konstruktiv tilbakemelding – ta ansvar for egne følelser
 • Gruppedynamikk og egeninnsikt – oljen i maskineriet
 • Ressursfokus og blikket fremover

Jeg er psykologspesialist med 12 års erfaring fra klinisk arbeid i offentlige tjenester, men har også en stor interesse for hvordan psykologifaget kan benyttes på andre arenaer. Jeg har gjennom klinisk arbeid blitt spesielt opptatt av hvordan psykologiske mekanismer og hjernens fungering innvirker på alle typer mellommenneskelige relasjoner, og benytter nå denne kunnskapen også i organisasjonspsykologisk sammenheng. Teambygging og teamsamarbeid kan by på mange og uforutsette utfordringer som løses best når bevisstheten om gruppedynamikk og egen fungering i samhandling er stor.

Foredraget tilbys bedrifter og offentlige instanser. Noen av temaene går inn på interne rutiner og ”kulturer” og egner seg derfor ikke for sammenslåing av flere bedrifter i en slik sammenheng, men flere team innenfor samme bedrift kan godt nyttegjøre seg av å være med sammen. Foredraget kan avholdes på dag eller ettermiddag, på enheten dersom prosjektor er tilgjengelig. For små enheter (under 10 ansatte), kan foredraget avholdes i mine kontorlokaler.

Pris: kr. 2.000 pr. time, inkl. mva.

 

Idrettspsykologi

Idrettspsykologi handler om å gi idrettsutøvere verktøy for å ta ut sitt aller beste når det gjelder som mest. Selv om utgangspunktet kanskje er annerledes, er det stor overlapp mellom de mentale prosessene som forstyrrer toppidrettsutøvere i sine prestasjoner, og de som plager vanlige mennesker i hverdagen. For at en idrettsutøver skal yte sitt beste i konkurranse, er det viktig å trene inn mentale strategier som gjør at tanker og følelser spiller på eget lag og ikke på motstandernes.

Idrettspsykologisk inspirasjonsforedrag

Konkurransepsykologisk inspirasjonsforedrag

 • Variasjoner i prestasjoner og ytelse, hvor kommer de gode og dårlige prestasjonene fra?
 • Kapasitet vs. Prestasjon
 • Hjernens oppbygning og fungering. Psykologiske mekanismer i en konkurransesetting
 • Hva er mental styrke, selvtillit, erfaring?
 • Press- og stresshåndtering
 • Flytsonen i et nevropsykologisk perspektiv
 • Kontinuerlig forbedring

Idretts- eller konkurransepsykologi er kunnskap om hva som leder til de beste prestasjonene i konkurranse, og gir svar på hvordan utøvere kan forberede seg, øve seg, eller yte mentalt for å hente fram sitt beste når det virkelig gjelder.

Foredraget gir nye forklaringer på grunnleggende konkurransepsykologiske tema, og er ment som inspirasjon for å tilegne seg mentale holdninger og strategier som frigjør større potensial. Foredraget kan avholdes i klubblokaler dersom prosjektor er tilgjengelig, eller i mine kontorlokaler i Kjøpmannsgt. 52.

Pris: kr. 1.200 pr. time

Foretaket har foreløpig ikke nådd beløpsgrense for merverdiavgiftspliktig omsetning, og mva. beregnes derfor ikke.