Foreldreveiledning og tilretteleggingsarbeid

Det fins mange tilstander som preger barn og unges samspill med omgivelsene, som ADHD, utviklingsforstyrrelser, lærevansker, fysiske eller psykiske funksjonshemninger, tilpasningsvansker m.m. Her er det ofte mest nyttig å tenke at barna eller ungdommen er best tjent med at det jobbes for å skape positive og hensiktsmessige endringer i omgivelsene. Kartlegging av omgivelsenes påvirkning på barnet er vel så viktig som kartlegging av barnets påvirkning på omgivelsene. Med god kunnskap om tilstanden vil foreldre, personal i barnehage/skole og andre som barnet er i jevnlig kontakt med, kunne møte barnet på en måte som er mer utviklingsfremmende. Målsettingen er å gi barn og ungdom med disse vanskene best mulig forutsetninger for å kunne fungere på en mer prososial, samarbeidsorientert, effektiv og gladere måte.

Tilsvarende gjelder for øvrig også voksne i arbeidslivet. Ulike typer vansker krever ulike typer tilrettelegging. Voksne har tilsvarende lovfestede rettigheter til rimelig tilrettelegging av psykososialt miljø i arbeidsmiljøloven, som barn har i opplæringsloven.

Det å få gitt god og nyttig informasjon til brukerens omgivelser vil ofte gi større handlingsrom og mer konkrete løsningsforslag. Derfor er deltakelse i samarbeidsmøter med barnehager, skoler, arbeidsgiver, NAV, leger m.fl. av og til en naturlig del av psykologers arbeid.