Kontaktopplysninger

Erik Rudi Psykologtjenester

Kontor- og besøksadresse: Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Postadresse: Per Sivles veg 7G, 7071 Trondheim

Tlf. 92 61 55 61

erik@erpsykologtjenester.no

Åpningstider: 0800-1530 mandag-fredag.

Time kan som regel tilbys innen en uke fra henvendelse pr. august 2019. Kontakt på telefon eller mail er helt gratis og uforpliktende.

Vi kan sammen finne ut om mine tjenester er egnet for deg. Kjøpmannsgata 52

Priser

Enkelttime behandling: 1020 kr

Dobbeltime behandling: 1900 kr

Parterapi og egenutviklingssamtaler 1275 kr (inkl. Mva)*

Foreldreveiledning og tilretteleggingsarbeid 1020 kr/time

Ubenyttede timer som ikke varsles god tid (normalt 24 timer før) faktureres med 75% av timepris

*Noen behandlingsalternativer er ikke underlagt gjeldende psykisk helselovgivning, og derfor ikke unntatt fra merverdiavgiftsplikt

Foredrag og kurspakker, egne priser opplyst i beskrivelsene

Jeg tar betalt med kort (BankAxept) eller faktura (vederlagsfri utsendelse på epost, ved postgang beregnes ekspedisjonsgebyr på NOK 25). Jeg tar ikke imot kontant betaling.

Faglig bakgrunn

_01D2249

Psykolog i Trondheim med spesialistgodkjenning

Medlem Norsk Psykologforening (MNPF)

12 års klinisk arbeidserfaring fra offentlige tjenester på forskjellige nivåer og tjenesteområder.

Solid erfaring med behandling, tilrettelegging og individuell tilpasning, veiledning, kurs- og foredragsvirksomhet.

Særlig kompetanse på kognitive behandlingsmodeller, tilknytningsteori og relasjonsarbeid, traumeforståelse, emosjonsfokusert tilnærming, kunnskapsformidling.

Effektiv behandling for depresjon, angst, tvang, traumer, samspillsvansker, tilpasningsvansker m.m.

Utdanning

Videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi (EFT), NIEFT, Modul 1 i 2019

Godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og unge fra Norsk Psykologforening (NPF) i 2009

Profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol) fra Universitetet i Tromsø i 2003.

Utvekslingsår ved University of California, Berkeley i 2000

Grunnfag psykologi fra NTNU i 1998

Forberedende (ex.phil) fra Universitetet i Oslo i 1997, undervisning ved Universidad de Guanajuato, Mexico

Yrkeserfaring

Vikariat i deltidsstilling som universitetslektor ved NTNU, Institutt for Psykologi, våren 2016

BUP Saupstad poliklinikk, ungdomsteam, 2014-2015

Kursleder i HandleKraft, kompetansehevingsprogram i Bufetat, 2013-2014

Bufetat, Ranheim Vestre, ungdomsinstitusjon og fosterhjem, 2012-2014

Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten, Lerkendal tiltak, 2007-2012

Malvik kommune, PPT, 2006-2007

BUP Volda poliklinikk, generalistteam, 2003-2006

Aktuelt:

Administrator for det private, psykisk helsefremmende prosjektet Psykologisk Tankeverksted 

I arbeidet mitt har jeg blitt spesielt opptatt av å se tilknytning til og utvikling av nære relasjoner i sammenheng med hvilke tanke-, følelses- og handlingsmønster som oppstår i belastende eller utfordrende situasjoner. Kombinert med generell kunnskap om hjernens utvikling og fungering (nevrovitenskap) i forskjellige aldersgrupper og utviklingsvilkår, opplever jeg stor gjennomslagskraft og nytteverdi opp mot det å bidra til å skape endring mot en bedre mental helse og psykologisk fungering. Profesjonsstudiet i psykologi gir etter min oppfatning en svært anvendelig grunnkompetanse. I kombinasjon med erfaring og innsikt fra arbeid i mange forskjellige instanser og nivåer, gjenspeiles denne anvendeligheten nå i bredden av tjenester jeg tilbyr.

Psykologisk fungering er ikke et tema som er forbeholdt psykiatrien, men gir også svært meningsfulle og nyttige bidrag i et større perspektiv. Enten det er snakk om psykisk helse, arbeids- eller næringsliv, familie- eller nettverksrelasjoner, idrett eller konkurranse, så er økt psykologisk funksjonsnivå noe som gjør deg bedre i stand til å nå dine målsettinger, samtidig som potensialet for økt mestrings- og lykkefølelse øker. Mens mange andre jobber for å utnytte hvordan din hjerne fungerer, jobber jeg for at du skal kunne utnytte din hjerne bedre.

Eksterne linker:

Norsk Psykologforening

Mental Helse

Verdier

NPF_Medlem-av_Logo_mediumSom medlem av Norsk Psykologforening har jeg forpliktet meg til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer og de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for de faglige områdene psykologen arbeider innenfor. Medlemmer som har opptrådt på en uetisk måte, kan innklages for Norsk Psykologforenings fagetiske råd. Andre klager på psykologers yrkesutøvelse kan også rettes til Helsetilsynet.

Taushetsplikt Taushetsplikten er lovpålagt i alt psykisk helsearbeid, og innebærer at all informasjon om samtaler hos psykolog blir holdt konfidensiell, med mindre du samtykker til at informasjon brukes i behandlings- eller tilretteleggingssammenheng. Konfidensialitet og diskresjon er viktig for at mine brukere og kunder skal føle seg trygge på at informasjon om dem brukes utelukkende til fordel for seg selv og egne interesser. Det samme gjelder selvfølgelig for alle instanser, bedrifter, idrettslag og andre kunder jeg er i kontakt med. Unntak fra taushetsplikten gjelder når psykologen får informasjon om forhold som setter brukerens eget eller andres liv og helse i fare, og går da over til meldeplikt til riktig offentlige instans.

Barn og ungdom Jeg har spesielt et ønske om at spredning av psykologisk kunnskap skal kunne komme den oppvoksende generasjon til gode. Vi lever i en tid der teknologisk og sosial forandring skjer raskere enn noen gang tidligere i historien, og på en global arena i stadig større grad. Selv om vi som voksne husker å ha vært gjennom store endringer i vår levetid, kan vi ikke forvente å ha kapasitet til å ta inn over oss all utvikling som skjer rundt oss. Vi kan heller ikke forvente å være fullt ut i stand til å sette oss inn i barn og ungdoms opplevelsesverden. Derfor er det viktig å forstå og anerkjenne at barn og ungdom selv er ekspertene på områder som vi kanskje ikke makter å engasjere oss i. Utviklingen av psykisk helse har imidlertid en del universelle prinsipper, som kan hjelpe oss i å legge til rette for at neste generasjon ikke belastes med like store samfunnsmessige plager som de forrige, der psykiske plager blant annet utgjør omtrent halvparten av et av verdens største syke- og uførefravær fra arbeidslivet.

Brukermedvirkning Jeg legger stor vekt på brukermedvirkning, det vil blant annet si at vi i samarbeid kommer fram til om, hvor ofte og hvor lenge du har nytte av å komme til meg, før oppstart av behandling. Du er eksperten på ditt eget liv og hvordan du opplever hverdagen din. Derfor setter jeg dine behov som ledetråd for mine målsettinger med kontakten. Jeg vil etter beste evne gi påfyll ut fra faglig kunnskap og erfaring, som kan hjelpe deg til å oppnå bedring i livskvalitet.

Brukerevaluering Jeg er også opptatt av å lære mer om kvaliteten og nytteverdien i mine tjenester, og ber derfor om en kort evaluering på eget skjema fra alle brukere etter konsultasjoner. Skjemaet jeg benytter er inspirert av KOR (klient- og resultatstyrt praksis), og gir meg verdifull informasjon om hvordan det jeg gjør fungerer for deg som bruker. Kritiske og åpne tilbakemeldinger er like viktige for meg som de positive og fornøyde.

Livskvalitet Økt livskvalitet er en hovedmålsetting i alle tjenester jeg tilbyr, enten det kommer i form av å begrense symptomtrykk i psykiske lidelser eller det dreier seg om å finne løsninger som gir bedrifter eller idrettsutøvere mer suksess. Jeg er av den oppfatning at økt mestring og suksess oftere kommer som et indirekte resultat av å jobbe med å finne glede og gode relasjoner i livet, enn som et direkte resultat av å øve opp spesifikke ferdigheter og teknikker.

Utvikling, læring og endring Jeg ønsker å bidra til at mine brukere og kunder får utnyttet det tilgjengelige potensialet som finnes både hos dem selv og i omgivelsene. En grunntanke hos meg er at endring alltid er mulig og tilgjengelig. Menneskehjernen er et fantastisk organ, som til enhver tid jobber for å tilpasse seg til omgivelsene. Den er også fleksibel, og alltid i stand til å ta til seg ny kunnskap og se ting på nye måter. Derfor kan nettopp dine målsettinger også være innen rekkevidde.

Ressursfokus Mennesker er forskjellige, og alle har sine styrker og svakheter. Mer enn å jobbe med å redusere svakheter, ønsker jeg å benytte de ressursene hver enkelt sitter på, ved å fremme det som allerede er positive egenskaper, og ved å reformulere eller omdefinere problemfokus. Mange symptomer på psykiske vansker kan ses på som sunne reaksjoner på et usunt miljø, og mange ressurser kan bli liggende ubrukt i forskjellige sammenhenger fordi man ikke klarer å løfte blikket fra problemene sine.